MEC - BioHeat&Power

Om MEC - BioHeat&Power

Formål

Med en ejerstruktur; opbygget omkring forsyningsselskaberne i Holstebro og Struer, skal værket sikre fjernvarmekunderne en stabil og attraktiv pris på varme.

Dette opnås med en bred palette af energibærere, som igen leveres af en bred palette af forskellige leverandører hvorfor forsyningssikkerheden er stor.

Værket søger hele tiden mod den højeste energi- og miljøeffektivitet med en lang række af forskellige tiltag.

Sådan virker det

Energiproduktionen på værket er varme og el; deraf benævnelsen "kraftvarmeværk". Der opvarmes vand til damp ved forbrænding af forskellige brændsler, hvorefter dampen enten driver en turbine-generator (elproduktion) eller veksles ud til varmt vand (fjernvarme).

 • Hovedparten af energien produceres på værkets 2 affaldskedler, hvoraf mindst én er i drift alle døgnets timer.
 • I vinterperioden, hvor behovet for varme er stort, opstartes biokedlen med forbrænding af halm og flis.
 • Biogas kan ligeledes anvendes i systemet, men dette sker i mindre grad.
 • Al røggassen renses for at sikre emissionsværdier.
 • Fjernvarmen pumpes til Vestforsyning og Struer Energi via transmissionsledning, hvorefter fjernvarmen distribueres videre til kunderne.
 • El sendes på det landsdækkende elnet.

Input / output

MEC - BioHeat&Power har en maksimal effekt på 28 megawatt (MW). Værket producerer både fjernvarme og el til nettet. Det er muligt at justere på fordelingen mellem el og fjernvarme, sådan at man f.eks. kan producere mere fjernvarme, hvis elprisen er lav. På årsplan er fordelingen ca. 61 procent fjernvarme og 27 procent el, mens der er et energitab på ca. 12 procent.

Brændselsforbrug

 • 2 stk. affaldskedler: 2 * 11 t affald/h
 • Affald: 160-180.000 tons affald/år
 • Slam: 1.000 tons/år
 • 2 stk. naturgas-/biogasfyrede overhedere: X0 mio Nm³/år / 3,5 mio Nm³/år
 • Aff. slagge: 30.000 tons/år
 • Restprod.: 3.000 tons/år
 • 1 stk. halm-/flislinie: 8/7 t/h
 • Træflis: 25.000 tons flis/år
 • Halm: 25.000 tons halm/år
 • Andre biobrændsler: 1.000 tons/år
 • Halm-/flisslagge: 2.500 tons/år
 • Halm-/flisaske: 850 tons/år

Energi-output

 • Maks. Kontinuerlig el effekt (netto): 28 MW
 • Elvirkningsgrad: 27 %
 • Varmevirkningsgrad: 61 %
 • Tab: 12 %
 • Fjernvarmeydelse: 84 MJ/s
 • Kedler: 74 MJ/s
 • Røggasrensningsanlæg: 10 MJ/s
 • El prod. netto: 160.000 MWh/år
 • Varmeprod. netto: 455.000 MWh/år
 • Bortkøling: 45.000 MWh/år
 • Damptryk: 64 bar
 • Damptemp.: 460 °C /520 °C

Historie

Udbygning af fjernvarmenet og lovgivning om kraftvarmeproduktion i Danmark var grundlaget for at Holstebro og Struer kommune tog initiativ til at etablere en fælles energiforsyning til området.

Projektet blev lokaliseret med produktionsfaciliteter imellem de to hovedbyer, Holstebro og Struer, i området Måbjerg, hvorefter værket fik navnet "Måbjergværket". Transmissionsledninger mod nord og syd bringer energien til distributionsnettet i de tilsluttede byer.
Vestkraft I/S, som var en sammenslutning af forsyningsselskaber i det vestjyske, tog første spadestik i 1991, og januar 1993 blev værket sat i drift.

Igennem de efterfølgende år havde Måbjergværket forskellige ejerforhold, men i sommeren 2015 blev værket overtaget af værkets aftagere af fjernvarme Vestforsyning og Struer Energi. Værket skiftede ved overtagelsen navn til MEC - BioHeat&Power.

Samfund & miljø

Størsteparten af brændslet til anlægget leveres af lokale eller regionale leverandører. Derved sikres lokal forankring og arbejdspladser.

Anlægget overholder alle myndighedsmæssige krav til emissioner. Årligt udarbejdes der miljøårsrapport samt rapport for bæredygtighed på biomasse.