MEC - BioHeat&Power

Et multifyret kraftvarmeanlæg, som består af to affaldskedler og en halm/flisdel. 

På værkets to affaldslinier forbrændes der affald og spillevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-/flislinien. Derudover forbrændes der også naturgas og biogas på værkets to affaldslinier.

Affaldet vejes og registreres, hvorefter det aflæsses i affaldssiloen. Efter passende opblanding i siloen transporteres det til affaldskedlerne, hvor det tørrer, antændes og brænder på kedlernes bevægelige riste.

Halmen transporteres i big-baller til biokedlen og forbrændes i hel tilstand efter "cigarfyringsprincippet". Træflis transporteres fra anlæggets flislager til en mellemsilo, hvorfra den blæses ind i biokedlen. Diverse andre biobrændsler iblandes flisen og indfyres sammen med denne.

Varmeenergien fra forbrændingen af affald omsættes i kedlerne til 412 oC varm damp. Dampen opvarmes derefter til 522 °C ved hjælp af naturgas eller biogas. Varmeenergien fra forbrænding af halm, flis og andre biobrændsler omsættes i den separate biokedel til damp ved 522 oC, og den samlede dampmængde fra de tre kedler ledes til turbinen, der trækker generatoren, hvorved der produceres el.

Efter turbinen nedkøles dampen til vand og varmeenergien udnyttes til at producere fjernvarme i anlæggets fjernvarmevekslere.

Den udviklede røggas ledes til kedlens efterforbrændingszone ved en temperatur på ikke under 850° C. Herfra ledes røggassen videre gennem kedlen til et elektrofilter, som udskiller og opsamler flyveasken. Derefter vaskes røggassen med vand og natronlud i Side 3/7 Måbjergværket Miljøregnskab 2013 røgrensningsanlægget, så syredannende bestanddele og tungmetaller udvaskes.

Røgrensningsanlægget er etableret som et 6 trins skrubberanlæg, der er fyldt med specielle fyldlegemer, som optager røggassens indhold af dioxin. I de sidste skrubbertrin er der mulighed for at optimere dioxinrensningsprocessen ved afkøling og udkondensering af vand fra røggassen. Kondenseringsvarmen udnyttes til supplerende fjernvarmeproduktion. Til slut udledes den rensede røggas via skorsten til atmosfæren.

Det opsamlede vand fra røgrensningens første skrubbertrin behandles i et spildevandsrensningsanlæg og renses for tungmetaller ved udfældning. Det tungmetalholdige spildevandsslam filtreres og presses til slamkager i en filterpresse. Filterkagerne håndteres af samme eksterne leverandør som håndterer værkets flyveaske og sulfatholdige spildevand. Flyveasken fra elektrofilteret opsamles i silo og borttransporteres til opfyldnings- og understøtningsformål i mineindustrien.

Det sulfatholdige spildevand fra røgrensningens SO2- trin opsamles og transporteres til ekstern aftager der anvender vandet som erstatning for råvand til befugtning af flyveaske. Restproduktblandingen sendes efterfølgende til opfyldnings- og understøtningsformål i mineindustrien. 

Det udkondenserede vand fra røggassen (røggaskondensat) genanvendes i røgrensningsanlægget, anvendes som spædevand til kedelvandsproduktion, eller udledes som spildevand. Af hensyn til spildevandsproduktionen begrænses røggaskondenseringen til perioder, hvor kondenseringsvarmen kan udnyttes til fjernvarmeproduktion.

Den ikke brændbare del af affaldet (slaggen), som udtages i bunden af ovnrummet, transporteres til slaggemellemlageret, hvorfra det afhentes til genanvendelsesformål. Fra biokedlen ledes røggassen gennem et posefilter, der udskiller og opsamler flyveasken. Flyveasken transporteres til en lagersilo og borttransporteres tørt på samme måde som affaldsflyveasken. Bundasken fra biolinien udtages gennem et vandbad, opsamles i containere og afhentes til genanvendelse.