Så meget biomasse skal anlægget behandle

Gylle: 457.122 Tons/år
Valle fra Holstebro Flødeost (Arla): 98.000 Tons/år
Pulp fra Karup Kartoffelmelfabrik:  13.000  Tons/år
Spildevandsslam:  80.655 Tons/år

I alt: 648.777 Tons/år

Tallene i skemaet er opdateret 29. nov. 2011.

På det kortet er vist leverandørerne af husdyrgødning, fordelt på bedriftsart, samt deres afstand til hovedanlægget.

 

Desuden vises slamleverancerne fra Holstebro Centralrenseanlæg, der behandles i separat proceslinje i anlægget.

Kortet er ikke helt opdateret til aktuel status.

Foruden gylle modtager MEC Biogas bioaffald fra fødevareindustrien. Indtil videre er der bl.a. indgået aftale med Arla om at aftage 98.000 tons ostevalle.