MEC - BioGas

Om MEC - BioGas

Formål

 • Etablere et renseanlæg for landbrugets regionale husdyrproduktion
 • Reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågylden i et biogasanlæg
 • Producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning
 • Salg af gas, varme og fiberfraktion til lokale energiproducenter/distributører
 • Reducere landbrugets udledning af kvælstof og fosfor i regionen
 • Reducere lugtgener ved udspredelse af gylle
 • Mindske arealkravet og opnå en bedre udnyttelse af gyllens plantenæringsstoffer
 • Styrke landbrugets konkurrencestilling
 • Øge den lokale energiproduktion, baseret på vedvarende energiressourcer
 • Skabe og bibeholde arbejdspladser i området

Sådan virker det

Det giver sig selv, at transporten af 700.000 tons biomasse om året frem til MEC - BioGas er en stor udfordring. Alene gylletransporterne udgør 50-60 vogntog i døgnet til og fra biogasanlægget. MEC - BioGas har 5 tankbiler der hver kører mere end 150.000 km/år.

Når gylle og andre produkter ankommer til anlægget, opvarmes det til ca. 40 grader og hver eneste time året rundt pumpes ca. 70 tons ind i biogasreaktorerne. I reaktorerne foregår der en kompliceret mikrobiologisk nedbrydning af gyllen og der dannes biogas.

Biogassen opsamles og renses af andre mikroorganismer for indhold af svovl, først herefter kan biogassen anvendes.

MEC - BioGas producerer ca. 3.000 m³ biogas/time eller i alt mere end 20 mio. m³/år.

Det tager gyllen ca. 23 døgn at passere gennem biogasreaktorerne.

Varmen i den afgassede gylle anvendes til at opvarme det nye gylle, der kommer til anlægget.

Den afgassede gylle er nu klar til at blive renset og en del kvælstof og fosfor fjernes.

Herefter er den nye bedre og næsten lugtfrie gødning klar til at blive sendt retur til landbruget, der hvert år modtager de ca. 650.000 tons, som blev leveret.

Helt fra starten i 2002 var der enighed om blandt interessenterne, at hvis projektet blev realiseret, skulle der være særligt fokus på at undgå lugtgener.

Der er derfor investeret betydeligt i at sikre at anlægget ikke lugter. Den "dårlige luft", der selvfølgelig altid vil være på et biogasanlæg, bliver opsamlet og renset i luftfiltre, inden det bliver sendt op gennem den 95 meter høje skorsten, den højeste målte på et biogasanlæg i Danmark.

Desuden var der enighed om at MEC - BioGas skulle være pænt at se på. Derfor blev anlægget, som det første, tegnet af arkitekter og har siden været til inspiration for øvrige biogasanlæg.

Råvareleverencer

SÅ MEGET BIOMASSE SKAL ANLÆGGET BEHANDLE

Gylle ca. 500.000 ton/år.

Desuden blandt andet valle fra Arla Foods, pulp fra Karup Kartoffelmelsfabrik og andre restprodukter fra fødevareindustrien ca. 150.000 ton/år.

I alt ca. 650.000 ton/år.

Desuden modtages slam fra blandt andet Holstebro Centralrenseanlæg, der behandles i separat proceslinje på anlægget.

Spildevandsslam ca. 100.000 ton/år.

Afsætning

SÅDAN BLIVER BIOGASSEN FORDELT

 • Vinderup Varmeværk: 7,5 mio. m³
 • MEC - BioHeat&Power: 5,0 mio. m³
 • MEC - BioGas - eget anlæg: 5,0 mio. m³
 • Holstebro Mejeri (Arla Foods): 4,0 mio. m³

I alt: 21,5 mio. m³

Ved siden af biogassen afsætter MEC - BioGas biofiber fra dyregødning, som kan anvendes til jordforbedring eller afbrændes i et kraftvarmeværk.

Desuden aftager HedeDanmark 8.200 tons byslam fra slamlinjen.

Landbruget vil årligt modtage 650.000 kubikmeter miljøvenlig gødning, mens renseanlægget vil få ca. 100.000 kubikmeter spildevand retur.

Fakta

MEC - Biogas består reelt af 2 særskilte biogasanlæg, den "Grønne Linje" der kun tilføres gylle og restprodukter fra fødevareindustrien, samt en "Slam Linje" der tilføres spildevandsslam fra Holstebro Central Renseanlæg samt slam fra øvrige renseanlæg i kommunen.

Den "Grønne Linje" består af 5 ens biogasreaktorer på hver ca. 7.500 m³. De er 22 meter i diameter og 26 meter høje. De 5 reaktorer indeholder i alt 35.000 tons gylle og det er her biogassen bliver produceret. Alt gylle bliver efterfølgende hygiejniseret ved opvarmning til 70 grader i minimum 1 time for at sikre, at der ikke spredes sygdomme når den afgassede gylle sendes retur til gårdene for at blive anvendt som gødning. "Slam Linjen" består af 2 biogasreaktorer – en på 7.500 m³ og en på 2.500 m³.

Historie

Planen om at bygge Maabjerg BioEnergy opstod i et fællesskab af interesser tilbage i 2002.

Nye lokale miljøkrav til landbruget, på det tidspunkt, kunne betyde, at husdyrproduktionen skulle reduceres med op til 40%, hvilket ville betyde et stort tab af arbejdspladser, ikke bare på landbrug, men for hele vores lokalsamfund.

Ideen var at bygge et renseanlæg til landbruget, der kunne fjerne kvælstof og fosfor, det kombineret med produktion af biogas til el og fjernvarme, når nu gyllen alligevel skulle samles sammen for at blive renset.

Det er faktisk nøjagtigt det samme, der sker på vores renseanlæg til spildevand.

MEC - BioGas blev bygget i perioden 2010 – 2012 – det tog således 10 år fra ideen opstod til anlægget var en realitet!

Vil du vide mere?

Vil du at vide mere om biogas, er pjecen "Biogas – Grøn energi" et godt sted at starte.