Vi udvider organisationen

8. marts 2012

Nu rykker en bioethanol-fabrik i Måbjerg mellem Holstebro og Struer et lille skridt nærmere: Maabjerg Energy Concept har indrykket en annonce i EU-Tidende, hvor man søger en hovedrådgiver, der skal hjælpe med at realisere hele konceptet, herunder de ambitiøse planer om at bygge en bioethanolfabrik, der kan producere helt op til 73 millioner liter bioethanol baseret på halm.

Den kommende rådgiver skal stille en projektdirektør til rådighed, som får til opgave at stå for den overordnede koordinering og planlægning, samt opbygge en bygherrerådgiverorganisation, som skal sikre høj kvalitet og bedst mulig koordinering mellem de enkelte delprojekter. Hovedrådgiverens organisation skal supplere konsortiets nuværende projektstab med de nødvendige ekstra ressourcer og kompetencer gennem det resterende projektforløb frem til 2016.

Derudover søger man også en totalrådgiver til opførelse af selve bioethanolfabrikken. Det bliver i sig selv en - på alle måder - stor opgave. Fabriksanlægget bliver så stort, at det forventes at brede sig hele vejen fra Struer Landevej til Hjermvej i Holstebro. Det er en strækning på en kilometer.

Bag Maabjerg Energy Concept står et konsortium bestående af de nordvestjyske forsyningsselskaber Struer Forsyning og Vestforsyning, affaldsselskabet Nomi samt DONG Energy. Adm. direktør i Vestforsyning Jørgen Udby, der er formand for styregruppen i konsortiet ser EU-udbuddet som en vigtig milepæl:

"Der er mere end 30 mand, som har arbejdet på projektet, siden vi præsenterede de første idéer i august 2011. Nu nærmer vi os april, hvor det første 'feasibility study' afsluttes, og hvor ressourcestrømmene er optimeret, og derfor er vi ved at gøre klar til næste skridt, hvor vi skal til at optimere alle de anlæg og anlægsdele der indgår i projektet, med henblik på at vi vil kunne starte udbudsarbejdet fra næste forår af de første anlæg. Det glæder vi os rigtig meget til," siger han.

Selv om det omfattende analysearbejde ikke er helt afsluttet endnu, er han optimistisk omkring projektets bæredygtighed.

"Økonomiske modeller for 2. generations bioethanol har hidtil været baseret på et 'stand-alone anlæg'. Det kan ikke rigtigt hænge sammen, men i Maabjerg Energy Concept kan vi udnytte restprodukter fra bioethanol-produktionen til at fremstille biogas, fjernvarme og el. Det kan lade sig gøre, fordi vi i forvejen har et biogasanlæg og et biomassefyret kraftvarmeanlæg på stedet, og dermed er konceptet helt anderledes bæredygtigt, både teknisk og ikke mindst økonomisk," forklarer Jørgen Udby.

Der er indtil videre investeret ca. 10 millioner kroner i Maabjerg Energy Concept til det indledende analysearbejde. For den næste fase frem til foråret 2013, vil der skulle investeres ca. 30 mio. kr. i at etablere et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Energistyrelsens udviklingspulje, EUDP, har bevilget et tilskud til arbejdet, og EU har udvist en positiv forhåndsinteresse for realisering af konceptet, der vil kræve investeringer på ca. 2 - 2,2 milliarder kroner.

Kontaktoplysninger for pressen:
Jørgen Udby, Bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept I/S, tlf. 51 58 73 10

Fakta: Maabjerg Energy Concept

Bioethanol benyttes af klimahensyn som tilsætningsstof i brændstof til transportformål. I dag skal der være mindst 5,75 procent bioethanol i benzin, men andelen vil blive hævet til 10 procent i 2020.
Omdrejningspunktet i Maabjerg Energy Concept er opførelse af en bioethanolfabrik, som vil kunne producere 73 millioner liter bioethanol pr. år. Det svarer til 30 procent af Danmarks ethanolbehov i 2020.

Bioethanol bliver i dag ofte fremstillet af fødevarer, f.eks. korn, men Maabjerg Energy Concept vil fremstille 2. generationsbioethanol baseret på halm. Det kræver, at man skaffer 400.000 tons om året. Region Midtjylland støtter et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal hjælpe med at løse de logistiske udfordringer ved at tilvejebringe og transportere halmen.

Bioethanol-produktionens vigtigste restprodukter er ca. 185.000 tons melasse og 120.000 tons lignin-fiber. Den sukkerholdige melasse er rig på energi, som vil kunne udnyttes til fremstilling af biogas. Det forudsætter en udbygning af det netop færdigopførte anlæg Maabjerg BioEnergy, som ligger på nabogrunden lige ved siden af den kommende ethanolfabrik. Kapaciteten kan øges fra nuværende 19 mio. kubikmeter til cirka det femdobbelte, altså ca. 100 mio. kubikmeter.

For at kunne håndtere den store mængde biogas skal der opføres et nyt opgraderingsanlæg, hvor biogassen opgraderes til VE-gas ved henholdsvis trykvandsvaskning og tilsætning af brint. Dermed kan gassen transporteres og lagres i det eksisterende naturgasnet.

Det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk, Måbjergværket, står under alle omstændigheder foran en modernisering. Med en ombygning vil det kunne forbrænde ligning-fiber fra ethanolfabrikken og den afgassede melasse fra biogasanlægget. Samtidig vil man kunne anvende fjernvarmenettet som kølemedie for den damp, der er nødvendig for produktionen på ethanolfabrikken. 

Måbjergværket vil således kunne forsyne Holstebro og Struer samt omkringliggende bysamfund med fjervarme - svarende til 20.000 husstandes årsforbrug - lige som der vil blive produceret el til nettet svarende til 27.000 husstandes årsforbrug.

Endelig vil der blive opført et nyt affaldsbehandlingsanlæg, Maabjerg Renescience, som skal behandle 50.000 tons lokalt husholdningsaffald. Det bliver skilt i en organisk del, som anvendes til biogasproduktion og en fast del, der efter frasortering til genbrug, afbrændes på Måbjergværket.

Maabjerg Energy Concept håber at kunne begynde realisering - altså bygning og ombygning - i 2. halvår 2013, så hele konceptet kan være i drift ved udgangen af 2015.