Vestjysk bioraffinaderi nærmere realisering

27. april 2012

Dansk konsortium går videre med ambitiøse planer om 2. generations bioethanol, store mængder af biogas og fossilfri el og fjernvarme

Allerede i 2016 kan en nyopført bioethanolfabrik i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer, begynde at levere 2. generations bioethanol baseret på halm. I tæt symbiose vil en klynge af bioenergianlæg - samlet i et helt bioraffinaderi under navnet Maabjerg Energy Concept - producere 73 millioner liter bioethanol, næsten 100 millioner kubikmeter biogas samt fossilfri el og fjernvarme i mængder, der vil give Holstebro og Struer en negativ bundlinje i CO2-regnskabet.

Konceptet har siden august 2011 gennemgået en omfattende teknologisk og økonomisk analyse.
Maabjerg Energy Concept har et foreløbigt estimeret anlægsbudget på 3,6 milliarder kroner. Heraf udgør investeringer i produktionsanlæg ca. 2 milliarder kroner, mens øvrige udgifter udgøres af bl.a. projektering, værdi af eksisterende anlæg, byggerenter og uforudsete udgifter.

Set over en 20-årig periode forventer konsortiet et positivt afkast af investeringen. Det skyldes en unik model for hele konceptet, fortæller bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby:

"Ved at lade produktionen af 2. generations bioethanol indgå i tæt symbiose med biogasproduktion og kraftvarme kan vi udnytte energiindholdet i halmen optimalt. Det giver nogle markante fordele frem for isolerede bioethanolfabrikker, hvor biprodukterne ikke udnyttes lige så effektivt."

Bag Maabjerg Energy Concept står et konsortium af de lokale energi- og affaldsselskaber Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S og Nomi I/S samt DONG Energy A/S og Novozymes A/S. Novozymes, der leverer bioteknologisk viden til projektet, offentliggjorde i går, at man indtræder i konsortiet for at deltage i udviklingen af konceptet.

"Vi har et stærkt konsortium, hvor vi lokalt har erfaringen med at tænke bioenergi og kraftvarme ind i en helhed, ligesom vi har et tæt samarbejde med landbruget, der leverer råvarerne. Og ingen steder finder man stærkere teknologiske partnere end DONG Energy og Novozymes," siger Jørgen Udby.

Konsortiet præsenterer i eftermiddag (27. april 2012) sin forretningsplan for klimaminister Martin Lidegaard på et møde i Holstebro. Her vil ministeren blandt andet få at vide, at bioethanolproduktionen vil kunne dække 1/3 af hele Danmarks behov i 2020. Mødet med ministeren vil især handle om fremtidige rammebetingelser for produktion af 2. generations bioethanol.

Maabjerg Energy Concept vil i anlægsfasen give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 3 milliarder kroner og skabe 4.100 arbejdspladser. I driftsfasen vil konceptet varigt forbedre samfundsøkonomien med 1.6 mia kr. og skabe 2.200 arbejdspladser. 

Konsortiet vil bruge resten af 2012 på detailprojektering og optimering af planerne, sådan at man til nytår kan tage den endelige beslutning om at sende de første anlægsopgaver i licitation i løbet af 2013. Målet er at begynde produktionen af bioethanol i starten af 2016. 

KLIK HER for at hente baggrundsnotat med flere oplysninger om Maabjerg Energy Concept.

Fakta: Maabjerg Energy Concept

  • er et konsortium bestående af de lokale energi- og affaldsselskaber Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S og Nomi I/S, som ejer 50 procent. DONG Energy A/S og Novozymes A/S ejer de øvrige 50 procent. Alle parter er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.
  • vil producere 73 millioner liter bioethanol og 99 millioner kubikmeter biogas. 76 millioner kubikmeter biogas vil blive renset og opgraderet til 47 millioner kubikmeter VE-gas, som afsættes til naturgasnettet. Det tilhørende kraftvarmeværk vil producere knap 75.000 MWh el og fossilfri fjernvarme til ca. 20.000 husstande i Holstebro og Struer.
  • vil årligt modtage 400.000 tons halm, ca. 730.000 tons biomasse, 50.000 tons dagrenovation og ca. 47.000 tons erhvervsaffald.
  • vil reducere CO2-udledningen med 384.000 tons (434.000 tons, hvis man indregner det eksisterende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy).
  • har fået et tilskud på 10 millioner kroner fra Energistyrelsens Udviklings- og DemonstrationsProgram (EUDP) til udarbejdelse af forretningsplanen. Og det seneste energiforlig har betydet et forøget tilskud til biogas, mens produktionen af bioethanol vil foregå på markedsvilkår.
  • har en samfundsøkonomisk gevinst på 3 milliarder kroner i anlægsfasen, svarende til 4.200 arbejdspladser. I driftsfasen vil der årligt være en gevinst på 1,6 milliarder kroner og 2.200 arbejdspladser.
  • vil skabe lokal vækst: Det kommunale skatteprovenu i anlægsfasen anslås til 500 millioner kroner. I driftsfasen vil det kommunale skatteprovenu årligt være cirka 250 millioner kroner.
  • vil fungere som referenceanlæg, som kan danne grundlag for eksport af dansk know-how.