Stabilitet for varmeforbrugerne

13. maj 2020

Regnskaberne for MEC selskaberne viser et underskud på 43 mio. kr. før skat - men det kommer forbrugerne ikke til at mærke.

Underskuddet stammer især fra en nedskrivning på 46,8 mio. kr. af nogle regnskabsmæssige værdier i MEC - BHP. Selv om det har været en varm vinter og grundbeløbet for kraftproduktion bortfaldt i 2018, har driften forløbet tilfredsstillende.

Produktionen i MEC - BioGas var med 21,5 mio. m3 lidt under produktionen i 2018, som til gengæld var en rekordhøj produktion på 22,1 mio. m3. Gaspriserne og tilskud til biogassen har været lavere i 2019, hvilket har givet færre indtægter og nettoomsætningen er således 82 mio. kr. mod 98 mio. kr. i 2018.

Maabjerg Energy Center

Konkurrencen om råvarerne er steget i takt med opførelse af stadig flere biogasanlæg i Vestjylland, men det er lykkedes at få en tilfredsstillende tilførsel af råvarer og driften er forløbet fint, siger Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, som er tilfreds med resultatet i 2019.

Forbrugerne får økonomisk gevinst ved, at vi har kunnet sænke varmeprisen siden købet af Maabjergværket i 2015. Det er vi i bestyrelsen særdeles tilfredse med, siger Nils Ulrik Nielsen.

Vi arbejder på at opretholde en stærk og sund økonomi med et stabilt, lavt prisniveau for de lokale fjernvarmekunder. Derfor er det vigtigt og økonomisk nødvendigt med et fortsat fokus på råvarer, produktion og afsætning på både kraftvarmeværk og biogasanlæg, siger Nils Ulrik Nielsen. Vi kan ikke hvile på laurbærrene, der skal være fuldt fokus på driften konstant.

I forhold til Bioethanol projektet, så oplyser konsortiet at der fortsat arbejdes på projektet. MEC kan fortsat ikke påvirke fremdriften af projektet, men vi håber naturligvis fortsat, at det lykkedes at få projektet gennemført.

På trods af usikkerheden skabt som følge af Coronakrisen, har vores fokus været at opretholde driften med minimal forstyrrelse for forbrugerne, og det er lykkedes godt, siger Nils Ulrik Nielsen og tilføjer, at krisen på trods af lave energipriser og faldende affaldsmængder ikke forventes at give store stigninger i taksterne på varme i 2020.

Maabjerg Energy Center ejes i fællesskab af Vestforsyning i Holstebro og Struer Forsyning.

NEDSKRIVNING PÅ VARMETRANSMISSIONSAKTIVER

Resultatet i MEC - BHP er påvirket med DKK -46,8 mio. fra nedskrivning af varmetransmissionsaktiver. Nedskrivningen skyldes, der er indgået aftale om overdragelse af varmetransmissionsaktiverne til søsterselskabet MEC – Varmetransmission A/S til den takstmæssige værdi, og der er således alene tale om en regnskabsmæssig nedskrivning. Takstmæssigt sker der ingen ændring i værdien af transmissionsledningerne, og varmeprisen påvirkes derfor heller ikke af den indgåede aftale om overdragelse.