Notat: Minister undervurderer beskæftigelseseffekt

2. august 2016

Ministeren for Energi, Forsyning og Klima har 21. juni 2016 besvaret en række spørgsmål stillet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget i Folketinget efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 226 til ministeren:

"Hvor stor en beskæftigelsesmæssig nettoeffekt vurderer regeringen, at en etablering af Maabjerg-projektet med dansk produktion af 2. generationsbioethanol vil udløse, og hvilke typer jobs vil der være tale om?"

Ministerens svar:

"Hvis der tages afsæt i en anlægsinvestering over to år i størrelsesordenen 2,2 mia., hvilket omtrent svarer til de forventede investeringsomkostninger ved projektet Maabjerg Energy Concept, vil det som tommelfingerregel resultere i en årlig beskæftigelseseffekt i anlægsfasen på op imod 700-1.000 arbejdspladser om året.
Efter anlægsfasen vil anlægsinvesteringen ikke i sig selv have nogen effekt på beskæftigelsen. Det skyldes, at beskæftigelsen på længere sigt følger arbejdsudbuddet. Således vil de langsigtede beskæftigelseseffekter være neutrale.
Driften af anlægget kan imidlertid give anledning til en regional og branchemæssig forskydning af beskæftigelsen, og dermed styrke den regionale beskæftigelse."

MEC's Kommentarer til svaret

MEC konsortiet har fået projektets beskæftigelsesmæssige effekter beregnet via en kørsel efter ADAM modellens grundforløb, hvilket er det samme forløb, som typisk anvendes i ministeriernes konsekvensberegninger. I grundforløbet forudsætter man, at de øgede skatteindtægter til det of-fentlige, som f.eks. øgede investeringer eller større indkomst skaber, opspares på statsbudgettet.

Resultatet af beregningen er, at projektet i anlægsfasen med en investering på 2,2 mia. kr. skaber 1.250 job primært i bygge- og anlægssektoren og industri i hvert af årene i den to årige anlægsfase. Tallene fremkommer efter en modelberegning, og er altså ikke udtryk for nogen ”tommelfingerre-gel”.
Kørslen efter ADAM modellens grundforløb viser, at projektet i driftsfasen skaber 1.000 nye job for-trinsvis i landbrug og råvareforsyning, energiforsyning, transport og håndværk via den ekstra ind-komst på ca. 1 mia. kr., som tilføres samfundsøkonomien.

MEC konsortiet er enig i besvarelsens påpegning af, at den regionale beskæftigelse vil blive styrket, men stiller sig helt uforstående overfor bemærkningen om, at driften af MEC bioraffinaderiet ikke i sig selv vil have nogen netto beskæftigelseseffekt, da dets produktion jo i overvejende grad erstatter import – her 2G bioethanol, der erstatter importeret benzin.
MEC konsortiet er principielt enig i, at de langsigtede beskæftigelseseffekter i samfundet følger ar-bejdsudbuddet, men forstår ikke, hvorfor projektet ikke tilskrives en beskæftigelseseffekt på kortere sigt, som det jo er fast praksis i ministeriernes konsekvensberegninger over diverse indgreb i sam-fundsøkonomien - og som for projektets vedkommende vil være positiv.

Læs hele notatet med spørgsmål, svar og kommentarer fra MEC-konsortiet.

KLIK HER for at læse notatet.

MEC vil udvide det eksisterende kraftvarmeværk og biogasanlæg med Danmarks første fuldskala-anlæg til produktion af 2G bioethanol, baseret på halm. Anlægget skal placeres i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer. KLIK HER for at læse det nyeste statusnotat, som giver overblik over projektet.