Notat: MEC vil give overskud

10. oktober 2016

"Kan det løbe rundt? Er det et kommercielt projekt?"
Find ud af, hvad der er op og ned i MEC's plan for fremstilling af 2G bioethanol.

Kan økonomien i MEC løbe rundt?

Maabjerg Energy Center kan ikke bare ”løbe rundt”. MEC vil give overskud.

Projektets forretningsplan er trykprøvet af toprådgivere og specialister gennem fem år og har bl.a. været en tur gennem ADAM-regnemodellen, som også Finansministeriet bruger. MEC’s interne forrentning er 8 procent.

Er det godt eller skidt? Sammenlignet med nogle af statens investeringer er det såmænd ret godt.
Mandag 15. marts 2010 var Folketinget f.eks. samlet for at diskutere en udvidelse af en motorvejsstrækning på Fyn. Her udtalte Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen om projektets samfundsøkonomi:

”Det samlede projekt har en meget flot intern rente på 6,9 pct., og det er igen et udtryk for, at samfundet får et godt afkast af investeringen.”
(kilde: http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l136/beh1-62/forhandling.htm?startItem=-1)

Vi gentager lige: MEC’s interne forrentning er 8 procent.

”Jamen, Danmarks Grønne Investeringsfond sagde jo nej?!”

Afslaget er blevet udlagt som bevis for, at MEC ikke er rentabelt og/eller, at der er for stor risiko ved projektet.
Det er ikke korrekt og bygger på forkerte antagelser.

Danmarks Grønne Investeringsfond har fejlagtigt vurderet MEC ud fra samme kriterier, som når en virksomhedsejer går til Nykredit eller en anden bank for at låne penge til et nyt projekt. Det er en fejl, for hvorfor skulle man så overhovedet gå til Danmarks Grønne Investeringsfond?

Afslaget er baseret på, at DGIF ikke finder MEC kommercielt bæredygtig, hvilket er uddybet med tre punkter

 1. betydelig usikkerhed om afsætning og priser på bioethanol efter 2020
 2. for stor risiko for indkøringsproblemer
 3. bioethanol kan ikke videreudvikles til højværdiprodukter ved at ændre i produktionen senere. Andre højværdikæder har umiddelbart ingen glæde af den kemiske sti for bioethanol.

Først et par kommentarer til de tre punkter og derefter til begrebet ”kommercielt bæredygtigt”

Ad 1. Ethanolen skal afsættes på et marked, der trækkes af EU’s regulering – og naturligvis af det danske iblandingskrav på avancerede biobrændstoffer. Ikke alle EU’s medlemslande vil leve op til EU’s krav om 0,5% avancerede biobrændstoffer i 2020, og der er relativt få anlæg, der pt. kan levere. EU har den 20. juli i år varslet, at man ser avancerede biobrændstoffer som en af de vigtige teknologier på vejen frem mod 2030. Det vil give en markant øget efterspørgsel på 2G bioethanol.

Ad. 2. Ja, der vil givetvis være indkøringsproblemer, men vi har forudset det. Det samme gjaldt for de første store havmølleparker (Horns Rev 1 og Rødsand). I MEC’s tilfælde er der tale om, at den forventede produktion trappes op over 3 år, ligesom der er afsat driftsmidler til at håndtere dette. Vi forventer dog ikke kritiske problemer, fordi de biologiske, termiske og mekaniske processer har være gennemtestede på INBICON i dette anlægs 15.000 driftstimer. Der er i forretningsplanen forudsat en ramp-up profil, hvilket betyder at der ikke regnes med fuld produktion i det første år. Der er således indregnet i forretningsplanen, at man først efter tre år kører på fuld kraft.

Ad. 3. Det er ganske enkelt forkert! Bioethanol kan videreudvikles til flybrændstof, men ethanolen kan fx også konverteres til ethylen og videre til bio-polyethylen (bioplast). Mellemprodukterne (C5 og C6 sukre kan desuden bruges til andre fermenteringer, der potentielt kan resulterer i produkter med højere værdi end ethanol.  I argumentationen ses der desuden helt bort fra, at 40 – 45% af den behandlede biomasse består af lignin, hvor der pt. arbejdes med at omdanne denne fraktion til et tungt (diesel)fuel (Innovationsfonden), til bindemiddel i isoleringsmateriale (BioValue Spir) og til asfalt. Og ja, det sidste forudsætter ændringer i anlægget, men giver til gengæld også øgede indtægter. Ændringerne vil være add-ons, der forudsætter bioethanol delen af anlægget.

”At være eller ikke være…” - Er MEC et kommercielt projekt?

Begrebet ”kommercielt bæredygtigt”, som bl.a. Danmarks Grønne Investeringsfond henviser til, synes at ligge meget tæt op ad det, en almindelig bank ville forvente af et investeringsprospekt. Det kan MEC naturligvis ikke leve op til, for hvorfor så søge DGIF?

Det fremgår også klart af NER300 bevillingen at denne gives til et prækommercielt anlæg. Og her er vi ved kernen: Vi havde en forventning om, at DGIF var sat i verden for netop at hjælpe perspektivrige, grønne teknologier over den vanskelige fase stort, gennemtestet demonstrationsanlæg til første af sin slags i kommerciel størrelse. En tærskel, som det er umuligt at overkomme uden en hjælpende hånd. Hvis der ikke var en sådan tærskel, man skulle over, ville det jo være unødvendigt med en ansøgning til DGIF.

Det var i øvrigt den danske stat selv – herunder Energi- og Klimaministeriet - som på vegne af MEC ansøgte og fik tilsagn om 293 millioner kroner i EU-støtte. Tilsagnet kom i sommeren 2014 fra ”NER 300”-puljen. Det er en udviklingspulje, finansieret af handel med CO2-kvoter. Daværende EU-kommissær Connie Hedegaard sagde bl.a.:

”Midlerne vil blive anvendt til at demonstrere teknologier, der kan øge produktionen af vedvarende energi i hele EU og bidrage til at mindske og lagre CO2-emissioner.” (Kilde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-780_da.htm)

Det fremgår meget tydeligt af NEC 300-programmets formålsbeskrivelse, at man med støtte fra ordningen vil give projekterne en blåstempling, der skal give mulighed for at få national medfinansiering og tiltrække private investorer.

“The aim of NER 300 is to establish a demonstration programme comprising the best possible CCS and RES projects and involving all Member States. […] NER 300 also seeks to leverage a considerable amount of private investment and/or national co-funding across the EU, boost the deployment of innovative low-carbon technologies and stimulate the creation of jobs in those technologies within the EU.”
(Kilde: http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm)

MEC havde ganske enkelt ikke fået EU-støtte, hvis der var tale om et rent kommercielt projekt.

MEC kan klare sig uden offentlig støtte

MEC vil give overskud med en intern forrentning på 8%. Derfor er der ikke brug for offentlig støtte. Men 8% afkast af investeringen er desværre ikke nok til at vække interesse for de store kapitalfonde.

Derfor har MEC brug for en offentlig lånegaranti, så man kan opnå de lavest mulige renter for anlægslånet.

Parterne bag konsortiet har allerede tilbudt at skyde ca. en halv milliard kroner i projektet som startkapital.
Resten af investeringen finansieres af lån – ikke af kommune- eller statskassen.

Hvad med samfundsøkonomien?

Den mest åbenlyse MEC-fordel er, at Danmark slipper for at importere bioethanol, når vi kan fremstille den selv. Det vil betyde plus 680 mio. kr. på betalingsbalancen.

Nationaløkonomiske effekter
mio. kr./antal

Af investeringen
pr. år (i to år)

Af driften
årligt

Netto omsætning (ny aktivitet)

2.158

1.000

BNP påvirkning

1.850

1.000

Offentlig budgetsaldo

1.550

680

Nettobetalingsbalanceeffekt

-1.350

680

Beskæftigelse

1.250

1.000

 

MEC har stort eksportpotentiale

En af de største gevinster kan blive eksportpotentialet. Den effekt kan vanskeligt kvantificeres, og derfor er der heller ikke indregnet i MEC’s økonomi. Men ifølge energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt skal verdens lande investere 13.500 milliarder dollars frem mod 2030, hvis man skal nå de mål, der er aftalt på FN’s klimatopmøde.

”Kan Danmark få bare en lille andel af det store marked, så svarer det til titusindvis af danske arbejdspladser og mange, mange, milliarder danske kroner,” sagde Lars Christian Lilleholt til Ritzau så sent som 29. august 2016.
(Kilde: https://www.information.dk/telegram/2016/08/klimaminister-bruge-ti-millioner-paa-groen-eksportstrategi)

Maabjerg Energy Centers koncept er blevet aktivt markedsført i hele verden via Udenrigsministeriet, bl.a. Exportrådet. Udenrigsministeriet har selv inviteret journalister fra bl.a. Frankrig på besøg i Holstebro for at få fortælling om den danske know-how og de danske ambitioner inden for grøn teknologi.

Og i samarbejde med Udenrigsministeriet har MEC præsenteret teknologien på konferencer i bl.a. Kina, mens journalister fra bl.a. Japan, Kina, Taiwan og Sydkorea har været på besøg i Holstebro for at kigge på biogasanlægget og høre om de danske planer.

Derudover har Udenrigsministeriets dygtige PR-indsats betydet henvendelser fra presse i bl.a. Israel, Australien. Amerikanske politikere og erhvervsfolk har været på besøg i Holstebro. Og USA’s ambassadør i Danmark har været forbi for at høre om de spændende perspektiver.

På årsplan har projektet besøg af et par tusinde gæster – fra lokale borgere til erhvervsfolk og politikere.
Alle synes altså at være enige om eksportpotentialet i MEC, men det skal jo lige bygges, før vi kan bruge det som demonstrationsanlæg.

Resumé

 • Kan økonomien i MEC løbe rundt?
  Ja! Intern forrentning på 8%.
 • Danmarks Grønne Investeringsfond sagde nej.
  Jo, men på det forkerte grundlag.
 • Er MEC et kommercielt projekt?
  Nej. Det er et demonstrationsprojekt og har af samme grund fået tilsagn om udviklingsstøtte fra EU.
 • Hvor mange penge har MEC brug for i offentlig støtte?
  0,00 kroner! MEC har bedt om en offentlig lånegaranti – ikke penge.
 • Kan det betale sig at hjælpe MEC i gang?
  Ja. Samfundsøkonomiske beregninger efter ADAM-modellen viser en kæmpegevinst.
 • Er der eksportpotentiale i MEC?
  Ja. Det mener i hvert fald Udenrigsministeriet, som i flere år aktivt har markedsført MEC i hele verden.

KLIK HER for at downloade dette notat i printervenlig udgave (4 sider).

MEC vil skabe 1000 permanente job, heraf mindst 150 job i transportbranchen. Arkivfoto: Jens Bach.

Læs mere

En lang række politikere fra ind- og udland og fra flere partier har besøgt Holstebro for at høre mere om MEC. Her er det et foto fra dagen, hvor Konservatives partiformand Søren Pape Poulsen besøgte biogasanlægget. Arkivfoto: Jens Bach.

MEC har stort eksportpotentiale. I samarbejde med organisationen State of Green fik MEC for et år siden besøg af en delegation af politikere og erhvervsfolk fra den amerikanske delstat Maine. En af erhvervsfolkene fortalte, at han har været med til at bygge et biogasanlæg "over there" med kraftig inspiration fra MEC BioGas, som blev indviet i 2012. Arkivfoto: Jens Bach.