Miljøgodkendelse går i gang for vestjysk bioraffinaderi

5. december 2012

PRESSEMEDDELELSE: Processen for miljøgodkendelse af det vestjyske bioraffinaderi Maabjerg Energy Concept har nået en vigtig milepæl: VVM-redegørelsen, som redegør for, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø, er klar til offentlig høring, samtidig med en høring af lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for Holstebro-bydelen Måbjerg, hvor der bl.a. skal opføres et nyt fabriksanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm.

Konsortiet bag Maabjerg Energy Concept består af vestjyske forsyningsselskaber samt DONG Energy og Novozymes. Parterne ønsker at etablere et stort bioraffinaderi, hvor produktion af bioethanol til transportbrændstof indgår i en tæt symbiose med biogas, el- og fjernvarmeproduktion i det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket, og det nyopførte biogasanlæg Maabjerg BioEnergy.

Maabjerg Energy Concept vil være baseret på en effektiv udnyttelse af bio-råvarer, som er restprodukter fra landbruget og fødevareindustrien, bl.a. halm, gylle og ostevalle. Det bliver til grøn energi, som totalt set vil erstatte så store mængder fossile brændstoffer, at den samlede klimagevinst bliver en årlig CO2-reduktion på 434.000 tons.

De eksisterende grønne energianlæg gør Måbjerg til det perfekte sted at skabe et sammenhængende bioraffinaderi, siger bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby:

"Holstebro Kommune var fremsynet, da man i sin tid udarbejdede kommuneplanen for Måbjerg. Området er allerede udlagt til sådan en type virksomhed, som vi ønsker at drive. Derfor tror vi på, at vi vil opleve en god proces og en god dialog omkring miljøgodkendelsen, på samme måde som da vi byggede biogasanlægget."

I forbindelse med høringen af de tre planforslag vil kommunen til januar afvikle offentlige møder, hvor bl.a. naboerne får mulighed for at komme i direkte dialog med Maabjerg Energy Concept. Det glæder bestyrelsesformanden sig til.

"Vi oplever en meget stor interesse for og opbakning til projektet, både fra embedsmænd, politikere og borgere i lokalområdet. Ud over miljøgevinsten ved at producere 2. generations bioethanol og biogas, så vil vi også skabe cirka 4000 arbejdspladser alene i byggefasen og cirka 2000 permanente job, så specielt her i lokalområdet er folk meget ivrige for, at vi skal komme i gang," fortæller Jørgen Udby.

Foruden opførelse af en meget stor bioethanolfabrik, omfatter planerne for Maabjerg Energy Concept en ombygning af det snart 20 år gamle Måbjergværket og en mindre udvidelse af kapaciteten hos Maabjerg BioEnergy. Miljøgodkendelsen indeholder også opførelse af et nyt affaldsbehandlingsanlæg, og et opgraderingsanlæg på brint, men disse anlæg er indtil videre sat på "stand by", indtil forholdene for sådanne anlæg er mere afklaret. Samlet set er der tale om en nyinvestering på godt 2.5 milliarder kroner.

"Det går rigtig godt med optimering af projektet, hvor der lige nu er 90 mand beskæftiget. Vi har positive drøftelser med en række finansielle institutioner for at rejse den nødvendige kapital, og så foregår der en god dialog med ministerier, styrelser og politikere for at sikre, at vi får de nødvendige rammevilkår".

Kontaktoplysninger for pressen:
Bestyrelsesforrmand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby, tlf. 51 58 73 10.