Maabjerg BioEnergy forbereder retslige skridt mod rådgivende ingeniører

16. december 2014

Alvorlige problemer med gylle- og slamledninger har haft store omkostninger for Maabjerg BioEnergy, som nu bestiller Syn & Skøn

PRESSEMEDDELELSE: Maabjerg BioEnergy er ikke bare et af verdens største industrielle biogasanlæg. Det var også banebrydende på logistikområdet, hvor man opførte en stor decentral gylle-omladestation, så man kunne reducere vejtransporten. Netop omladestationen var udløsende faktor for et stort EU-tilskud. Men det virker ikke. 

Knap tre år efter, at det første læs gylle blev afleveret til Maabjerg BioEnergy, er det stadig ikke lykkedes at pumpe gylle gennem den cirka 14 km lange rørledning fra omladestationen øst for Holstebro og ind til biogasanlægget i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer. Modstanden i rørledningen er simpelthen for stor.

 

Pumperne er for små

Undersøgelser tyder på, at det installerede system af gyllepumper er underdimensioneret. Og den fejl burde det rådgivende ingeniørfirma Rambøll have forudset, mener Maabjerg BioEnergy.

Men rådgiveren melder hus forbi, og derfor ser Maabjerg BioEnergy sig nu nødsaget til at bestille syn og skøn, som er et skridt på vejen til en voldgiftssag. Det fortæller adm. direktør Knud Schousboe. 

"Vores interne undersøgelser tyder på, at rørmodstanden er langt højere end det, som vores rådgiver har antaget. De har tilsyneladende fejlvurderet gyllens hydrauliske egenskaber, da de rådgav os om valg af pumper og placeringen af dem. Derfor mener vi, at de har et ansvar for de projekteringsfejl, som er sket. Og efter som Rambøll har afvist forsøg på at finde en mindelig løsning, har vi bestilt Syn & Skøn," siger Knud Schousboe. 

I efteråret har Maabjerg BioEnergy sammen med entreprenøren udført forsøg på en delstrækning, men det er stadig ikke lykkedes at finde en god teknisk løsning. En forsigtig vurdering siger, at det vil koste mindst 6-7 millioner kroner ekstra at ombygge rørledningen. Derudover vil den øgede pumpekapacitet øge driftsudgifterne i form af ekstraudgifter til el og vedligeholdelse.

Slamledning er også dyrere

Gylleledningen er desværre ikke det eneste problem. Også en 6,2 kilometer lang slamledning fra Holstebro Centralrenseanlæg til Maabjerg BioEnergy fungerer dårligere end forventet. 

Forventningen var, at rørledningen skulle kunne transportere slam med 3,5 procent tørstof. Men efterfølgende har det vist sig, at ledningen højst kan håndtere 2,6 procent tørstof. Det betyder, at man er nødt til at have et højere vandindhold for at undgå, at slammet sætter sig fast undervejs. 

Og derfor har Maabjerg BioEnergy også været nødt til at investere en million kroner ekstra i et afvandingsanlæg, sådan at man kan trække noget af vandet ud af slammet efter turen gennem rørledningen. Det må nemlig ikke indeholde for meget vand, når det kommer i rådnetankene. Den proces øger samtidig driftsomkostningerne med cirka en kvart million kroner om året.

 

Afklaring efter jul

Maabjerg BioEnergy lægger ikke skjul på, at man er meget skuffet over hele forløbet. 

"Når man betaler for rådgivning, forventer man naturligvis også, at det ender med en teknisk rigtig løsning. Alt tyder på, at entreprenørerne har løst arbejdet præcist som aftalt, men det nytter jo ikke, hvis projekteringen har været fejlbehæftet fra starten. Vi er frustrerede over, at Rambøll overhovedet ikke har villet påtage sig noget ansvar, og derfor bestiller vi nu i første omgang syn og skøn, så vi er klar til en eventuel voldgiftssag," siger Knud Schousboe. 

Syn og skøn bliver bestilt hurtigst muligt og vil forhåbentlig kunne påbegyndes straks efter juleferien, så der foreligger et svar i løbet af vinteren. Udgifter til syn og skøn og tilhørende advokatomkostninger vil være i størrelsesordenen en kvart million kroner. Omkostningerne vil i første omgang blive afholdt af Maabjerg BioEnergy. 

Kontaktoplysninger for pressen:
Adm. direktør Knud Schousboe, Maabjerg BioEnergy, tlf. 24 26 69 91

Foto til pressebrug - klik her