Analyse: Maabjerg Energy Concept skaber job

8. august 2012

Som led i udarbejdelsen af en forretningsplan for Maabjerg Energy Concept er der blevet foretaget omfattende analyser af effekten på samfundsøkonomien. Projektets egne beregninger viste i første fase en meget stor, positiv effekt på beskæftigelsen i byggefasen og en varig effekt på op til 2200 arbejdspladser. En ny analyse foretaget af Landbrug & Fødevarer bekræfter nu, at der er mange job på vej, når Maabjerg Energy Concept går i gang med bl.a. produktion af bioethanol.

Landbrug & Fødevarer har benyttet den såkaldte ADAM-model (ADAM = Annual Danish Aggregate Model), som også benyttes af bl.a. Finansministeriet. Her viser modellen, at den store investering i Maabjerg Energy Concept i byggefasen på kort sigt vil skabe beskæftigelse for 3000 - 3500 personer, mens beskæftigelseseffekten i driftsfasen vil skabe 1400 - 2000 job.

Maabjerg Energy Concept vil skabe mindst 104 arbejdspladser til drift af de grønne energianlæg. Landbrug & Fødevarer vurderer, at brugen af halm og dyregødning til energiformål kan skabe yderligere 100 arbejdspladser. Oven i kommer en række afledte positive effekter på beskæftigelsen. Foto: Maabjerg Energy Concept.

Dynamiske effekter og "crowding out"

ADAM-beregningerne afviger en smule fra Maabjerg Energy Concepts egne beregninger. En af forskellene er de forskellige modellers vurdering af den dynamiske effekt på den offentlige økonomi og effekten på privatforbruget.

I korte træk handler det om, at en arbejdsløs mand, som får job hos Maabjerg Energy Concept bidrager på flere fronter: Dels sparer det offentlige udgifter til understøttelse og måske også andre sociale ydelser, f.eks. boligstøtte. Dels vil manden sandsynligvis bruge lidt flere penge, når han nu tjener flere penge. Nogle af pengene bruger han i butikker eller bestiller håndværkere til at få repareret sit tag, og så skabes igen øget indtjening og mere beskæftigelse. Det er den dynamiske effekt, som i sagens natur er meget vanskelig at forudsige helt nøjagtigt.

ADAM-modellen er kendt for at være meget konservativ. I standard-beregningerne er vurderingen, at Maabjerg Energy Concept vil skabe 3000 job i byggefasen og 1400 job i driftsfasen. Det er imidlertid under forudsætning af, at det offentlige blot vil stryge fortjenesten fra reducerede udgifter til understøttelse og indtægter fra øgede skatteindtægter og så gemme pengene i statskassen. Normalt ville det offentlige lade finanserne balancere ved at bruge øgede indtægter til at skabe endnu mere vækst, f.eks. ved at foretage investeringer. Opretholdes balance i finanserne viser ADAM-modellen en beskæftigelseseffekt på hhv. 3500 job i Maabjerg Energy Concepts byggefase og 2000 job i driftsfasen. Det stemmer meget godt med konceptets egen vurdering af "op til 2200 job".

På et andet punkt er ADAM-modellen noget mere pessimistisk. Det handler om den såkaldt "crowding out"-effekt. Her antager modellen, at en øget beskæftigelse på sigt vil skabe mangel på arbejdskraft. Det vil igen føre til øget lønpres med deraf følgende negative effekter. Sammenlagt, vurderer ADAM-modellen, vil den positive effekt af vækst i beskæftigelsen på langt sigt spise sig selv op. Således vurderer ADAM-modellen, at de 1400 - 2000 job hos Maabjerg Energy Concept på sigt vil svinde ind til ca. 200 direkte beskæftigede.

Maabjerg Energy Concept ser lidt mere optimistisk på fremtiden og tror derfor på et mere blivende løft på beskæftigelsesområdet. I Vestjylland er der hverken på kort eller langt sigt nogen fare for, at der bliver mangel på arbejdskraft i nogen af de brancher, som vil opleve direkte eller indirekte effekter af investeringerne.

Projektudviklingschef Søren Holm Pedersen, Maabjerg Energy Concept, tlf. 96 12 74 43

104 direkte beskæftigede

For så vidt angår de direkte beskæftigede til drift af anlæggene, er modellerne enige om, at bioethanolfabrikken, biogasanlægget, kraftvarmeværket og affaldsanlægget, som udgør Maabjerg Energy Concept, totalt set vil komme til at beskæftige 104 personer - hvor af nogle allerede er ansat på de eksisterende anlæg. Landbrug & Fødevarer vurderer, at afsætning af halm til bioethanol og især behandlingen af dyregødning i biogasanlægget vil give landbruget mulighed for vækst svarende til ca. 100 nye job.

Foruden de nævnte job er det Maabjerg Energy Concepts vurdering, at der vil blive skabt ganske mange varige arbejdspladser i transportbranchen med tanke på, at bioethanolfabrikken vil skulle modtage 400.000 tons halm på årsbasis. En enkelt bigballe vejer ca. et halvt ton, så fabrikken vil få besøg af fyldte lastvogntog med få minutters mellemrum, 10 timer om dagen, 5-6 dage om ugen, året rundt. De 73 millioner liter bioethanol skal desuden transporteres væk fra anlægget, så der vil utvivlsomt blive en øget, varig beskæftigelse til både chauffører, lastvognssælgere og de mekanikere, som skal servicere lastbilerne.


Eksport af know-how giver ekstra plus

Det er også værd at notere sig, at hverken Maabjerg Energy Concepts egne beregninger eller ADAM-modellen tager højde for effekten af eksportpotentialet. Allerede inden byggeriet har projektet fået international opmærksomhed, og der er en række gode muligheder for eksport af dansk know-how, som naturligvis vil få positiv effekt på både beskæftigelsen og betalingsbalancen.

På det helt lavpraktiske plan vil besøgende delegationer af udenlandske politikere, erhvervsfolk og journalister også bidrage til den lokale "vestjyske samfundsøkonomi", f.eks. i transport og hotel- og restaurationsbranchen. Biogasanlægget Maabjerg BioEnergy er f.eks. på vej til - for anden gang i løbet af et år - at få besøg fra Japan. Sådanne effekter er heller ikke indregnet i de økonomiske modeller.


Klik her for at læse hele Landbrug & Fødevarers analyse 

Klik her for at læse et kort resumé-notat af analysen, udarbejdet af Maabjerg Energy Concept


Kontaktperson for pressen:
Projektudviklingschef Søren Holm Pedersen, Maabjerg Energy Concept, tlf. 96 12 74 43