Energi og klima

Den indledende projektfase har afdækket mere præcist, hvor store energimængder og dermed også klimagevinster, som kan hentes ud af Maabjerg Energy Center. Her er nogle foreløbige vurderinger  - naturligvis med forbehold for ændringer, efterhånden som projektet skrider frem.

Energi

Det samlede koncepts energiproduktion vil overstige Holstebro og Struer kommuners samlede behov for varme og el, og vil eksportere energi (renset biogas, såkaldt VE-gas, og fiber) ud af området, samtidig med at anlægget vil kunne producere en tredjedel af Danmarks behov for bioethanol i 2020.

Det samlede koncept vil udgøre de to kommuners grundlastenhed i varmeforsyningen, og spidslastenhederne forventes ombygget til at kunne forbrænde den overskydende fiber, således at varmeforsyningerne bliver 100 procent fossilfri.

Klima

Konceptet reducerer klimabelastningen med i alt 172.000 tons CO2 om året.

Den påtænkte anvendelse af ny forbrændingsteknologi gør, at konceptet kan opsamle og nyttiggøre næringsstofferne i de dele, der forbrændes, herunder opsamles der store mængder fosfor.

Dertil kommer reduktionen af nitrat og fosforudvaskningen til vandmiljøet med i alt henholdsvis 25 og 75 procent af de tilførte mængder gylle fra det oprindelige biogas-projekt.

CO2 emission ækvivalens 2020